Det finns många goda anledningar till att satsa på mångfald & inkludering. En anledning är då att ni kan ta till vara på den kompetens som finns samt att det ger en ökad möjlighet för tillväxt och innovation. Lägg till det att det dessutom är en lag som säger att alla arbetsplatser ska arbeta förebyggande samt se till att undvika diskriminering.

En person ska bedömas utifrån sin kompentens, inte sin etnicitet, sitt kön, sin religion eller annat.

Viktigt med mångfald och inkludering?

Det finns en massa olika beskrivningar av mångfald och inkludering. Mångfald är princip det som gör en människa unik i en grupp. Ibland handlar det om diskrimineringsgrunderna som kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Mångfald kan även komma att handla om vad man har för erfarenheter eller vad man har för personlighet. Det kan också handla om saker som arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, kulturell kompetens och utbildningar.

Fördelarna med en inkluderande arbetsplats

En inkluderande arbetsplats kan innebära en mängd fördelar för organisationen och dess medarbetare. När rätt förutsättningar och ledarskap är på plats, kan en inkluderande arbetsmiljö:

Framkalla innovation och kreativitet: Mångfald och inkludering i arbetsstyrkan har visat sig främja innovation och kreativitet. När människor med olika perspektiv och erfarenheter arbetar tillsammans, kan de generera nya idéer och lösningar.

Förbättra arbetsmiljön: En inkluderande arbetsplats skapar en bättre arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig accepterade och respekterade oavsett bakgrund, kön, ålder eller andra faktorer. Detta kan öka trivseln och produktiviteten.

Öka organisationens tolerans och trovärdighet: Genom att satsa på medvetet mångfaldsarbete visar organisationen sitt åtagande för inkludering och rättvisa. Detta kan öka organisationens trovärdighet och förmåga att attrahera och behålla talanger från olika bakgrunder.

Utveckla kunskap och perspektiv: Mångfald av erfarenheter och bakgrund bland medarbetarna ger organisationen en bredare kunskapsbas och olika perspektiv. Detta är värdefullt för att förstå och möta olika behov hos olika målgrupper, såväl internt som externt.